The nation of Armenia has a long and difficult history. Surrounded by Iran, Turkey, and Azerbaijan, a majority of Armenians today live in the diaspora, as they were forced to leave after the ruthless Armenian genocide of 1915. Today Armenians across the world only cherish their sense of nationhood through stories and pictures, yet modern Armenia has a lot to offer. The Armenian diaspora today feels a sense of injustice that sprouts from the fact that the world has by and large forgotten its perils. As a traveller, it is ones duty to understand the culture and history of a nation to plunge into its travel experiences. It is only those places that are further away from popular imagination that requires a travellers attention. So for those who are ready to reach out to places forgotten by history, here is a guide to Armenias best places to visit.


For More Inof. Visit Us :
www.armenia4u.com

Armenia

Geography

Population

Transport

Greetings

Posters

Sights

Cuisine

Map

Itineraries

Geography

Armenia is a unitary, multi-party, democratic nation-state with an ancient cultural heritage. The Satrapy of Armenia was established in the 6th century BC, after the fall of Urartu. In the first century BC the Kingdom of Armenia reached its height under Tigranes the Great. Armenia became the first state in the world to adopt Christianity as its official religion, in between late 3rd to early years of the 4th century (the official date is 301 AD), becoming the first Christian nation." An Armenian principality and later a kingdom, known as Cilician Armenia, existed on the coast of the Mediterranean Sea between the 11th and 14th centuries.
Between the 16th and early 19th century, the traditional Armenian homeland composed of Eastern Armenia and Western Armenia came under rule of the rivalingOttoman and Persian Empires, passing between the two over the centuries. By the mid 19th century, Eastern Armenia had been conquered by Russia, while most of the western parts of the traditional Armenian homeland still remained under Ottoman rule. During World War I, the Armenians living in their ancestral lands in the Ottoman Empire were systematically exterminated in the Armenian Genocide. After almost 600 years of statelessness, Armenia achieved Independence in 1918; however, the First Republic of Armenia, surrounded by hostile countries, was Sovietized in 1920. Between 1922 and 1991, Armenia was part of the Soviet Union. The modern Republic of Armenia became independent in 1991.
The Republic of Armenia recognizes the Armenian Apostolic Church, the worlds oldest national church, as the countrys primary religious establishment.Armenians have their own unique alphabet, which was invented by Mesrop Mashtots in 405 AD.

Population

Population: 2000/3,076,000 - 2050/3,018,000 (139 nation in 2050 population)
Christian 94.4%, 8.7%
Fertility Rate: 2000/1.72 - 2050/1.85
Median Age: 2000/30.3 - 2050/43

Transport

Railway: 825 km (513 mi) in common carrier service; does not include industrial lines.825 km of 1,520 mm (4 ft 11 27⁄32 in) gauge (825 km electrified) (1995) There is no service south of Yerevan.City with metro system: Yerevan.

Highway: As of the end of 2010, nearly 450,000 automobiles were registered in Armenia.

Airport: 11 (2008) Only Yerevans Zvartnots International Airport and Gyumris Shirak Airport are in use for commercial aviation.country comparison to the world: 154.

Greetings

English

Արևելահայերեն
(Eastern Armenian)

Welcome

Բարի գալուստ! (Bari galust)

Hello
(General greeting)

բարև(Barev) inf
ԲարևՁեզ (Barev dzez) frm

Hello (on phone)

ալլո (Alló)

How are you?

Ո՞նց ես (Vonts es?) inf
Ինչպե՞ս եք (Inchpes ek?) frm

Reply to How are you?

Լավ, մերսի: Դո՞ւ: 
(Lav, mersi. Du?) inf
Լավ եմ, շնորհակալություն: Դուք ինչպե՞ս եք:
(Lav em, snorhakaloutyun. Duk inchpes ek?) frm

Long time no see

 

Whats your name?

Անունդ ի՞նչ է: 
(Anunt inch e?) inf
Ինչպե՞ս ձեզ դիմել: 
(Inchpes dzez dimel?) frm

My name is ...

Անունս ... է: 
(Anuns ... e.)

Where are you from?

Որտեղի՞ց ես: 
(Vorteghits es?) inf
Որտեղի՞ց եք: 
(Vorteghits ek?) frm

Im from ...

Ես ...ից եմ: (Yes …-ic em)

Pleased to meet you

Շատ հաճելի է: 
(Shat hatcheli e)

Good morning 
(Morning greeting)

Բարի լույս: (Bari luys)
Աստծո բարին: (Ast.tzo barin) - response

Good afternoon 
(Afternoon greeting)

Բարի օր: (Bari or) - rarely used

Good evening 
(Evening greeting)

Բարի երեկո: (Bari yereko)

Good night

Բարի գիշեր: (Bari gisher)
Լույս բարի: (Luis bari) - response

Goodbye 
(Parting phrases)

Ցտեսություն (Ts.tesutyun)
Հաջողություն: (Hajoghutyun)

Good luck

Յաջողութիւն: (Hachoghootyoon)
Բարի բախտ (Paree pakhd)

Cheers!
(Toasts used when drinking)

Կենացդ (Kenaced) - rarely used

Have a nice day

 

Bon appetit / 
Have a nice meal

Բարի ախորժակ: (Bari akh.orzh.ak)

Bon voyage / 
Have a good journey

 

I understand

Ես հասկանում եմ:
(Yes haskanum yem)

I dont understand

Չեմ հասկանում:
(Chem haskanum)

Please speak more slowly

Խնդրում եմ, դանդաղ խոսեք:
(Kh.ndrum em dandagh khosek)

Please say that again

 

Please write it down

Չէի՞ք գրի դա: (Cheik gri da?)

Do you speak Armenian?

Հայերեն խոսո՞ւմ եք: 
(Hayeren khosum ek?)

Yes, a little
(reply to Do you speak ...?)

Այո, մի փոքր: (Ayo, mi pokker)

How do you say ... in Armenian?

 

Excuse me

Ներողություն: (Nerogh.utyun)
Կներեք: (Knerek)

Sorry

Ներողություն: (Nerogh.utyun)
Կներեք: (Knerek)

How much is this?

Ի՞նչ արժե:
(Inch arzhe?)

Please

Խնդրեմ (khentrem)

Thank you

մերսի (Mersi)
շնորհակալություն
(Shnorhakalutyun) vfrm

Reply to thank you

խնդրեմ (Khndrem) 
չարժե (Chʻarzhe)
Ոչինչ է (Vochinch e)

Wheres the toilet?

Որտե՞ղ է զուգարանը: 
(Vortegh e zugarane?)

This gentleman will pay for everything

 

This lady will pay for everything

 

Would you like to dance with me?

Կպարեի՞ք ինձ հետ: 
(Kpareik indz het?)

I love you

Սիրում եմ քեզ: (Sirum em kez)

Get well soon

Լավացիր: (Lavacir)
Առողջացիր: (Arogh.jacir)

Leave me alone!

Հեռացիր ինձանից: 
(Heracir indzanic)

Help!

 

Fire!

 

Stop!

 

Call the police!

Ոստիկան կանչեք: 
(Vostikan kanchek)

Christmas and New Year greetings

Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ
(Shnorhavor Amanor yev Surb Tznund)

Easter greetings

Քրիստոս յառեաւ ի մեռելոց
(Kuhreestos harryav ee merrelotz) 
Christ is risen from the dead
Օրհնեալ է յառութիւնն Քրիստոսի
(Ornyal eh harrootyunuhn Kuhreestosee) 
Blessed is the resurrection of Christ (rsp)

Birthday greetings

Ծնունդդ շնորհավոր
(Ts.nundet shnorhavor)

Posters

Sights

Cuisine

Map

Itineraries